Welkom op de informatiesite van de Raad van Advies!

Wie zijn wij?
De Raad van Advies (RvA) is in 2003 in het leven geroepen door deputaten Huwelijk en Echtscheiding. Hier ligt een besluit van de Generale Synode van Zuidhorn (van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) aan ten grondslag.
Functioneerde de RvA na de synode van Zuidhorn eerst nog op een tijdelijke basis, na de synode van Amersfoort (2005) is besloten de RvA een permanent karakter te geven. De RvA is zodanig samengesteld dat daartoe behoren een ethicus, een kerkrechtdeskundige, een jurist, een (al dan niet gedragswetenschappelijke) hulpverlener en zo mogelijk een ervaringsdeskundige of een gedragswetenschapper.

De volgende personen zijn door de synode van Ede (2014) benoemd als primus deputatan in de RvA:
Externe adviseurs van de RvA zijn prof. dr. A.L.Th. de Bruijne en prof. dr. M. te Velde.

De taken van de RvA zijn tweeledig:
a) kerkenraden adviseren inzake echtscheiding en hertrouwen
b) de kerken te informeren met betrekking tot huwelijksvoorbereiding, huwelijkscounseling, partnerkeus en relatieontwikkeling.

Voorlichting aan de kerken.
Als grond voor deze taak wordt door de GS Zuidhorn genoemd dat veel huwelijksproblemen terug te voeren zijn op een gemis aan goede voorbereiding op het huwelijk. Grondige huwelijkscatechese voor de trouwdag is noodzakelijk. Ook goede relationele en pastorale hulp kan veel problemen voorkomen of bestrijden. De kerken kunnen en moeten daarom een actievere rol gaan spelen in de huwelijksvoorbereiding, ook om preventief te werken. Een meer gerichte en gezamenlijke aanpak daarbij is wenselijk.
Mee door middel van deze website willen we als RvA de kerken dienen met het geven van informatie. We willen dat doen door via een aktiviteitenagenda mensen te attenderen op allerlei cursussen, conferenties en lezingen op huwelijksgebied, die georganiseerd worden door diverse organisaties. Deelname aan deze aktiviteiten kan nuttig zijn als voorbereiding op het huwelijk of om je huwelijk te verrijken. Van dergelijke aktiviteiten kan een preventieve werking uitgaan.
Mochten er zich problemen voordoen binnen het huwelijk dan willen we echtparen wijzen op adressen van hulpverlenende instanties, waar zij terecht kunnen voor deskundige hulp.
We willen u wijzen op een aantal ondersteunende organisaties , die u kunnen helpen om méér van uw huwelijk te maken. Hiermee willen we u stimuleren om als echtpaar of als gemeente bezig te zijn met huwelijkstoerusting.
De artikelen en linken op deze site zijn opgenomen met het doel u op de hoogte te houden van allerlei informatie en wetenswaardigheden waarmee u uw winst kunt doen voor uw eigen huwelijk.
Daarnaast is er een groot aantal preken rondom huwelijk en echtscheiding op deze site geplaatst, zodat u ook vanuit de Bijbel over deze onderwerpen kunt nadenken.
Wilt u zelf een gespreksgroepje opzetten binnen uw gemeente: kijk dan eens bij de beschikbare materialen. Misschien zit er een suggestie bij waar u in uw gemeente wat mee kunt.
Uw vragen kunt u stellen in de vraagbaak. We hopen u dan zo spoedig mogelijk antwoord te kunnen geven.
Via deze site willen we als RvA  zo een begin maken met het concretiseren van onze voorlichtingstaak, zodat ook binnen onze gemeenten gewerkt kan worden aan de bouw van sterke en gezonde huwelijken.